Top Menu

Designwinkel
14 dagen recht van retour
Al 25 jaar in hartje Jordaan
Gratis levering door heel NL

Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als pdf bestand

 

Wie gebruikt deze voorwaarden?

Deze voorwaarden worden gebruikt door ANNO Meubelstukken V.O.F., KvK nummer: 33250891, BTW nummer: NL809157214B01. In deze voorwaarden bedoelen we met “we” of “wij” en “ons” of “onze” ANNO vennootschap die aan jou een product verkoopt. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon of ANNO-klant die via onze webshop (www.annodesign.nl) een product bij ons koopt.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
2. Jij, de klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met inbegrip van een natuurlijke persoon die aldus handelend een overeenkomst op afstand aangaat met ons;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Retourformulier: het retourformulier voor herroeping dat wij ter beschikking stellen, dat je kan invullen wanneer je gebruikt wilt maken van het herroepingsrecht.
8. Wij, de ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jij of wij gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van ANNO.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

ANNO Meubelstukken V.O.F. mede handelend onder de naam Annodesign alsmede haar vennoten Arno
Schürfeld en Sylvia Zijl.
Westerstraat 35, 1015 LT Amsterdam
Tel nr. 020 – 4212623
E-mail : info@annodesign.nl
KvK: 33250891
BTW: NL809157214B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en aanbiedingen die wij jou doen, waaronder
ook begrepen de overeenkomst op afstand.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten stellen wij de tekst van deze algemene
voorwaarden aan jou beschikbaar. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen we op jouw verzoek,
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, je de voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos
toezenden.

3. Indien je de overeenkomst op afstand op elektronische wijze sluit, kunnen we de tekst ook mailen
zodat je de voorwaarden kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Mocht dit redelijkerwijs niet
mogelijk zijn zullen wij, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, communiceren hoe je langs
elektronische weg of op andere wijze deze kunt inzien.

4. Soms gelden er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke productvoorwaarden, en is het
tweede en derde lid van toepassing. Als er sprake is van een tegenstrijdigheid in de algemene
voorwaarden zullen wij, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, duidelijk maken welke
voorwaarden geldig zijn. Mocht van tegenstrijdigheid blijken nadat de overeenkomst is gesloten dan geldt
de bepaling in deze algemene voorwaarden.

5. Mochten er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst met deze voorwaarden in stand. We zullen dan met
een bepaling komen die zoveel mogelijk de betreffende oorspronkelijke bepaling benaderd.

6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, of
situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen uitgelegd te worden „naar de geest‟
van deze algemene voorwaarden. Wij verwachten iets van jou en omgekeerd mag jij ook redelijkerwijs
iets van ons verwachten.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zullen wij dit
nadrukkelijk in het aanbod vermelden.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. De
gebruikte afbeeldingen zijn voor zover mogelijk waarheidsgetrouw.

4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet. Alle afbeeldingen en specificaties in
het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.

5. De afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave maar wij kunnen niet garanderen
dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten en dit kan
dan ook geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ook kunnen
wij niet garanderen dat de weergegeven kleuren en afbeeldingen van stofstalen exact overeenkomen met
de werkelijke kleuren van de stoffering van producten en ook dit kan geen aanleiding zijn tot een
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die
inbegrepen zijn bij het aanbod wanneer je akkoord gaat. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze te
raadplegen is;
• de manier waarop je, voor het sluiten van de overeenkomst, jouw verstrekte gegevens kan controleren
en indien gewenst kan herstellen;

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 lid 4, tot stand op het moment
wanneer je het aanbod accepteert en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden en wij hiervan een
bevestiging hebben afgegeven of gestuurd.

2. Wanneer je ons aanbod langs elektronische weg, dus via onze webshop, geaccepteerd hebt zullen wij
direct een bevestiging mailen. Zolang we deze bevestiging nog niet gemaild hebben, is het mogelijk de
overeenkomst te ontbinden.

3. Indien je iets via de webshop bij ons koopt treffen we passende en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data. Wij zorgen voor een veilige web omgeving met
passende veiligheidsmaatregelen zodat je elektronisch kunt betalen.

4. Wij mogen ons, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of onze klanten aan hun
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Evenals feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Mochten wij op grond van dit onderzoek de
overeenkomst niet willen aangaan, dan zijn wij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Onze aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. Pas wanneer wij de overeenkomst
geaccepteerd en bevestigd hebben, is ze bindend.

6. Wanneer je via de webshop iets bij ons koopt zullen we de volgende informatie, schriftelijk of digitaal
(op te slaan op een duurzame gegevensdrager) meesturen:
• het bezoekadres van onze vestiging zodat je weet waar je met klachten terecht kunt;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij we deze gegevens al aan je
hebben verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

7. Je mag er vanuit gaan dat er van de betreffende producten in ons aanbod voldoende beschikbaarheid
is. Mocht dit niet het geval zijn door complexiteiten met de producenten of leveranciers van het product
dan zijn wij niet aansprakelijk en is dit geen reden voor schadevergoeding.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Volgens het herroepingsrecht heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag dat jij, of iemand die jij vooraf aan
ons bekend gemaakt hebt als jouw vertegenwoordiger, het product ontvangen hebt.

2.Tijdens deze 14 dagen bedenktijd word van je verwacht dat je zorgvuldig omgaat met het product en de
verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Je mag het product slechts hanteren en
inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer je van het herroepingsrecht gebruikt wil
maken moet je het product met alle geleverde toebehoren en, als dat redelijkerwijze mogelijk is, in de
originele staat en verpakking aan ons retourneren.

3. Wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na
ontvangst van het product, aan ons kenbaar te maken. Dat doe je door middel van het Retourformulier
dat je kan downloaden op onze website. Nadat je dit kenbaar gemaakt hebt, dien je het product binnen
14 dagen retour te sturen. Omdat je aan moet kunnen tonen dat het tijdig is teruggestuurd, is het
belangrijk een bewijs van verzending, kan ook een kopie zijn, mee te sturen.

4. Wanneer je na afloop van de termijnen genoemd in lid 2 en 3 niet kenbaar gemaakt hebt van het
herroepingsrecht gebruik te willen maken, of het product niet aan ons teruggezonden hebt, is de koop
een feit en hopen we dat je er heel blij mee bent.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Mocht je gebruik willen maken van het herroepingsrecht dan betaal je zelf de retourzending.

2. Wanneer je voor het product al een bedrag betaald hebt aan ons, dan zullen wij je dit terugbetalen,
uiterlijk binnen 14 dagen nadat we het volledige product in goede orde retour ontvangen hebben.

3. Mochten er om wat voor reden dan ook bezorgkosten in rekening gebracht zijn bij je dan hoeven wij
deze kosten niet terug te betalen.
Let er bij het terugzenden of terugbrengen wel op dat:
• het niet gaat om een voor jou op maat gemaakt product, zie artikel 8;
• je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
• het product niet beschadigd is, of zichtbaar gebruikt is;
• je (een kopie van) de getekende vrachtbrief van het product meestuurt of toont.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Voor sommige producten geldt het herroepingsrecht niet. Namelijk voor op maat gemaakte producten.
Dat zijn producten die volgens jouw specificaties zijn vervaardigd. Zoals gestoffeerde meubelen met een,
uit een groot aanbod van stoffen, persoonlijk uitgekozen stof of tafels die op maat gemaakt zijn of
boekenkastsystemen welke ingemeten zijn etc. Meubels die met andere woorden níet geprefabriceerd
zijn, kunnen niet geretourneerd worden. En voor producten waar wij dit voor het aangaan van de
overeenkomst expliciet van hebben vermeld.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten in principe niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden dan bij het aanbod vermeld.

3. Wettelijke prijsverhogingen zullen altijd aan je worden doorberekend. Wij mogen de prijs ook verhogen
als onze leverancier om wat voor reden dan ook opeens de prijzen heeft gewijzigd maar ook als de
bezorgtarieven plotseling wijzigen of het product pas heel laat leverbaar blijkt. Een eventuele
prijsverhoging zullen wij je zo spoedig mogelijk meedelen. Binnen 3 maanden na de totstandkoming van
de overeenkomst heb jij de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop
de prijsverhoging ingaat, tenzij het een voor jou op maat gemaakt product betreft. Nadien vervalt het recht
op ontbinding.

4. De genoemde prijzen van producten in ons aanbod zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve
prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. En
mocht het persoonlijk overeengekomen zijn, staan we er voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik.

2. Een door ons, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
vorderingen die jij op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden.

3. Mochten er gebreken of verkeerd geleverde producten zijn dan dien je dit binnen 14 dagen na levering
aan ons te melden. Wanneer je een product terugzendt heeft het zijn originele verpakking en is in
nieuwstaat verkerend.

4. Onze garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter niet verantwoordelijk
voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele
adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:
• De geleverde producten door jou zelf gerepareerd en/of bewerkt zijn of dat je het door derden hebt
laten repareren en/of bewerken;
• Wanneer de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of op welke andere
wijze dan ook onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met onze aanwijzingen en/of op de
verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld
of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
• Slijtage als gevolg van normaal gebruik van het geleverde product.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons kenbaar hebt gemaakt.

3. Wij zullen met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
je akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn, wat voor veel van de producten in ons aanbod
geldt. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht.
In dat geval heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat je betaald hebt zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van
bezorging aan jou of aan een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

1. Als er onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zijn ben je verplicht dit onverwijld aan
ons te melden.

2. In geval van wanbetaling hebben wij behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan jou
kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

3. Bij gebreke van tijdige betaling van hetgeen verschuldigd is, ben je van rechtswege in verzuim. In dat
geval ben je ons een vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan de handelsrente
ex art. 6:119a BW. Indien jij een natuurlijk persoon bent, dan geldt een vertragingsrente gelijk aan de
wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Ben je in in verzuim met het nakomen van één of meer van je
verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van jou.
Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het onbetaalde, met een minimum
van € 50,–.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Wij hebben een klachtenprocedure welke voldoende bekend gemaakt is en zullen een eventuele klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure behandelen.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk
omschreven bij ons worden ingediend, nadat je de gebreken hebt geconstateerd.

3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van
ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zullen we binnen
14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
de geschillenregeling.

5. Een klacht schort onze verplichtingen niet op, tenzij we schriftelijk anders aangeven.

6. Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden zullen wij de geleverde producten kosteloos
vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen ons en jou als klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien je woonachtig bent in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Gratis levering door heel NL
14 dagen recht van retour
Leuk als u onze winkel bezoekt!
Westerstraat 35-37 Amsterdam


Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Meer info

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om [het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden]. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Sluit